Wednesday, 21 April 2021

Kaichinam Kaichineswarar Temple / Kaichinneswarar Temple / கச்சனம் கைச்சின்னேசுவரர் கோயில் / கைச்சினம்/ Kaichinam – Katchanam, Thiruvarur District, Tamil Nadu.

This is the 239th Thevaram Paadal petra Shiva Sthalam and 122nd sthalam on the south side of river Kaveri in  Chozha Nadu. This place was called as Kaichinam during Thevara period and now called as Katchanam.

In periyapuranam Sekkizhar records that  Thirugnanasambandar came to this temple after worshiping Lord Shiva of Thirunellikaval.

நம்பர்மகிழ் திருஆரூர் வணங்கிப் போந்து
        நலம்கொள் திருக்காறாயில் நண்ணி ஏத்திப்
பைம்புனல்மென் பணைத்தேவூர் அணைந்து போற்றிப்
        பரமர் திருநெல்லிக்காப் பணிந்து பாடி
உம்பர்பிரான் கைச்சினமும் பரவித் தெங்கூர்
        ஓங்கு புகழ்த் திருக்கொள்ளிக் காடும் போற்றிச்
செம்பொன்மதில் கோட்டூரும் வணங்கி ஏத்தித்
        திருமலி வெண்துறை தொழுவான் சென்று சேர்ந்தார்

Thirugnanasambandar and Vallalar has sung hymns in praise of Lord Shiva of this temple.

தையலோர் கூறுடையான் தண்மதிசேர் செஞ்சடையான்
மையுளா மணிமிடற்றான் மறைவிளங்கு பாடலான்
நெய்யுலா மூவிலைவேல் ஏந்தி நிவந்தொளிசேர்
கையுடையான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே
...... திருஞானசம்பந்தர்
                                                                                       -“நையுமன
மைச் சினத்தை விட்டோர் மனதிற் சுவை கொடுத்துக்
கச்சினத்தினுட் கரையாக் கற்கண்டே”
....... திரு அருட்பா
Moolavar  : Sri Kaichineswarar, Sri Karachinaeswarar
Consort    : Sri Suvedhavalai Nayagi , Sri Velvalai Nayagi

Some of the salient features of this temple are ……..
The temple is facing east with a 3 tier Rajagopuram. Palipedam, Nandhi and Dwajasthambam are immediately after the Rajagopuram. In Koshtam Dakshinamurthy is as Rishabaroodar,

In paraharam Vinayagar, Vidhooman worshiped Vidhoo Shiva Lingam,  Subramaniar, Ambal, Perumal, Kasi Viswanathar, Agasthiya Lingam,  Arumugar,  Gajalakshmi, Navagrahas, Bhairavar, Vinayagar, Saneeswaran, Kangu Vananathar and Suriyan. Somaskandar as Sri Thiagarajar is in a separate Sannadhi. Jyeshta Devi ( Thavvai ) is also in the praharam.

Ambal is in a separate temple. The main temple consists of, sanctum Sanctorum, antarala and ardha mandapam and a mukha mandapam. A Vesara Vimana is on the sanctum.

HISTORY AND INSCRIPTIONS
This is one of the Mada Temple constructed by Ko Chenkat Chozhan. Since Thirugnanasambandar has sung hymns in praise of Lord Shiva of this temple, the original temple might  have been existed before 7th Century and the same was reconstructed as a stone temple by Chozhas and further extended by  Vijayanagara Nayakas.

The Maha Vishnu with Sangu and Chakra was unearthed  from the land belongs to this temple. The same was installed in the north prahara.

The inscriptions recorded from this temple belongs to Chozha Kings Rajendra Chozha, Vikrama Chozha, Kulothunga Chozha, Rajathirajan-II, Kulothunga Chozha-III, Pandya Kinga Jadavarman Sundara Pandyan and Vijayanagara Kings Veerabhupathy Veerappa Udayar.

As per the inscriptions this place was called as Rajendra Chozha Valanattu Arvalakootrathu Kachinam ( Rajathirajan-II period ), Rajendra Chozha Valanattu Vadakkal Vendazhai  Velur Kootrathu achinapatru ( Vijayanagara period Veerappanna Udayar ).  And Lord Shiva was called as “Thirukaichinamudayar”, “Kongu Vaneswara Swamy”, “Thirukaichinamudaya Nayanar” and “Karachinneswarar”.

During Rajaraja –II ( III), period records the endowment of burning two perpetual lamps by Arangan Adkondan. For the same 50 kasus was received by 3 bhattars.

Rajendra Chozha’s 30th reign year inscription  records the endowment of burning lamps in the early morning and celebrate Thiruvizha in Vaikasi and Margazhi  by the King for the same a land at Pandya Mandalam was donated.

Kulothunga Chozha-III, period inscription also records the endowment of burning Sandhi lamp by Annadhana Nangai for the same money was gifted.

Kulothunga Chozha –III’s 40th reign year inscription records the endowment of burning perpetual lamp by a resident of Kaichinam called Nilapadi Udayan Avaiyambukkan Sivandavanap peruman. For the same a sum of 2200 kasus was received by the Siva Brahmins.

During Rajathirajan-II’s 12th reign year inscription records that an amount of  100 kasu was received by the Siva Brahmins for burning a perpetual lamp from certain individuals. 

Jadavarman Sundara Pandya’s 10th  reign year inscription records the celebration of Vaikasi Vasantha Utsavam for the same a land was gifted, by Mudumbai Village, Somadeva Bhattan’s son Kesava Bhattan.

During Vijayanagara King Viruppanna Udayar’s period inscription Saka 1307 ie 1385 CE, The lands situated in the villages in the name of Mutharasar, were gifted to Chathurvedi bhattars, as Irayili after exempting taxes.

Veera Bhupathi Udayar’s period 1420 CE  inscription records that Land and housing plot was gifted to Kongu …., who belongs to  Uthirangudi.

In Vikrama Chozha’s 12th reign year inscription records the list of lands belongs to this temple. This inscription also refers Kulothunga Chozha-I’s 40th reign year rule. This inscription was inscribed on the Shrine of “Konguvaneswara Swamy”

Rajendra Chozha-III’s 32nd reign year inscription records the endowment of celebrating Thirupalli ezhuchi, Vaikasi Utsavam, Thirukalappadi, Kalai sandhi worship and burning perpetual lamps, by Pandyanadu Chozha Pandya mandalathu, Madhurothaya Valanattu, Palakuruchi Aryan Thirumaraikadu Udayan, for the same a land was gifted.

LEGENDS
Thirunavindhu, Indira got relieved from the curse and had Lord Shiva’s darshan as Thyagarajar, Agasthiyar ( got rid of Brahmahathi dosham ) worshiped Lord Shiva of this temple. Indiran made this lingam with sand hence his hand marks are called as Kaichinam.

This legend is associated with Indra and Ahalya /Ahilya. Indra had fallen love with Maharishi Gautama’s wife Ahalya, who is most beautiful and much younger than the Maharishi. It was around mid night, Indra gave sound as Cock and crow. Gautama Maharishi thought it was dawn, went to the river to take bathe and to complete the morning rituals. In the mean time Indra took the form of Gautama maharishi went to the ashram. Ahalya didn’t suspect Indra’s acts, which was more unusual. With Ahalya’s co-operation, Indra seduced ( Extra-marital affairs ), Ahalya. Indra continued to enjoy the dalliance with Ahalya, till Gautama maharishi retuns to ashram. As per Brahma Vaivarta purana, Ahalya came to bathe in the Svarnadhi (heavenly river) and Indra becomes infactuated with her when he sees her. Assuming Gautama’s form, Indra had sex with Ahalya until they sink in to the river bed in exhaustion. When Gautama maharishi, realised that it was folly / foul play of Indra. He returned to ashram and found Indra was escaping. He cursed both, ie Ahalya to be turned in to stone (Latter She got her original form after Rama’s feet touches the stone ).

Indra went many Shiva Temples and worshiped Lord Shiva to get rid of the curse. This is one of the Temple where Indra made a Shiva Linga out of Sand and worshiped Lord Shiva. Satisfied with Indra’s prayers Lord Shiva relieved him from the Gautama Maharishi’s curse.

It is believed that persons with some persons spirit ( pei pidithal ), affected by the Pilli soonyam – Black magic – will get relieved after worshiping Lord shiva of this temple.    

POOJAS AND CELEBRATIONS
Apart from regular poojas, special poojas are conducted on 10 days festival Vaikasi Visakam festival in the month Vaikasi ( May – June ), Thirumanjanam in the month Ani ( June – July ), Vinayagar Chathurthi in the month Avani ( Aug – Sept ), Annabhishekam in the month Aippasi ( Oct – Nov ), Thirukarthigai and Sundays in the month Karthigai ( Nov – Dec ), Thiruvathirai in the month Margazhi ( Dec-Jan ),  Skanda Sashti and Thaipoosam in the month Thai ( Jan – Feb ), Masi Maham and Maha Shivaratri in the month Masi ( Feb – March ), Panguni Uthiram in the month Panguni ( March – April ) and monthly pradoshams.

TEMPLE TIMINGS
The temple will be kept opened between 07.00 hrs to 11.00 hrs and 17.00 hrs to 19.30 hrs.

CONTACT DETAILS
The mobile number +91 94865 33293 may be contacted for further details.

HOW TO REACH
The place Katchanam is on the bus route Thiruvarur to Thiruthuraipoondi.
The temple at Katchanam is 10 KM from Thiruthuraipoondi, 19 KM from Thiruvarur, 29 KM from Mannargudi, 51 KM from Vedaranyam and 350 KM from Chennai 
Nearest Railway station is Thiruthuraipoondi and Junction is Thiruvarur.

LOCATION OF THE TEMPLE :  CLICK HERE
--- OM SHIVAYA NAMA ---

No comments:

Post a Comment